بخش ژنتیک آزمایشگاه فارابی

خدمات تشخیصی در بخش ژنتیک مولکولی برای انجام تست های مولکولی کلیه نمونه ها شامل خون EDTA ، مو، ناخن، بوکال، نمونه های جنینی و بلوک های پارافینی قابل پذیرش می باشند. ردیف هموگلوبینوپاتی ها ژن مورد برر…